Fordelingen av partiene i norsk politikk

 

I Norge har vi mange politiske partier, i flere ulike størrelser og de har alle selvsagt ulike påvirkningskraft på den politikken som føres i Norge. Det som skiller partiene fra hverandre er dere ideologier, og i Norge har vi en relativ todeling når det kommer til ideologi, og det er ikke alltid veldig enkelt å skille ett parti fra et annet når de ligger på samme side av denne todelingen.

 

Todelingen i Norge blir referert til som høyresiden og venstresiden, men det har også oppstått en mellomdel som man gjerne da refererer til som sentrum. I utgangspunktet finner man mer konservativitet og økonomisk liberalisme på høyresiden, mens det på venstresiden er mer sosialistiske tendenser. Hva som vektlegges blir derfor også svært ulikt på de to sidene. På høyresiden har det tradisjonelt blitt lagt vekt på at individet skal ha frihet, og at det bestående samfunnet må vernes. I tillegg fokuseres det på både privat eiendomsrett og næringsliv, samt at markedsøkonomien må være åpen for fri konkurranse, og at dette i liten grad 1200px-jens_stoltenberg_02skal være regulert av det offentlige. På venstresiden er det tradisjonelt nesten motsatte verdier som gjelder, blant annet ved at det ønskes at staten skal lede styringen av samfunnsøkonomien. I tillegg til dette legger venstresiden mye vekt på at velferdsgodene må være et offentlig ansvar, og at næringslivet må reguleres av staten i form av blandingsøkonomi.

 

Hvordan plassere partiene

 

Det kan være vanskelig å plassere partiene, og spesielt når man også tar med sentrumspartiene som en egen gruppe. Tradisjonelt ser man dog en inndeling hvor man på høyresiden finner 1200px-erna_solberg_20090913-3Fremskrittspartiet (FrP) og Høyre (H), mens venstresiden vil da omfatte partiene Partiet Rødt, Arbeiderpartiet (AP) og Sosialistisk Venstreparti (SV). Med denne inndeling vil vi da sitte igjen med sentrumspartiene Senterpartiet (SP), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V). I tillegg finnes det selvsagt en rekke mindre partier som kan være vanskelig å plassere i denne typen inndeling. Det er også vanskelig for mange å faktisk skille mellom de ulike partiene, og grunnen til dette kan nok være at man ikke går nøye nok inn og leser partiprogrammer.